Aktieombytning

Egenkapitalen i et aktieselskab består som minimum af en selskabskapital og af opsparet overskud. Selskabskapitalen lyder eksempelvis på 500.000 kr. og er fordelt på en række aktier. I små og mellemstore aktieselskaber ejes disse aktier normalt af en eller får personer eller holdingselskaber, og i store børsnoterede aktieselskaber kan der være flere tusinde aktionærer.

En aktieombytning betyder at man bytter sine aktier for nogle andre aktier. Den helt typiske situation er at en iværksætter stifter en virksomhed som et aktieselskab, eller som en personligt drevet virksomhed som senere virksomhedsomdannes til et aktieselskab. Dette aktieselskab ønsker ejeren nu at eje via et holdingselskab i stedet for at eje aktieselskabet privat. De umiddelbare fordele ved at eje aktieselskabet via et holdingselskab er at holdingselskabet på sigt kan sælge aktieselskabet uden at betale skat. Sælger virksomhedsejeren i stedet aktieselskabet mens aktieselskabet ejes af virksomhedsejeren som privat person, skal der betales aktieavanceskat af salget. Det bemærkes dog at virksomhedsejeren reelt også kommer til at betale skat selvom aktieselskabet sælges af et holdingselskab, da man som aktionær beskattes af aktieudbytte, dvs. af de penge holdingselskabet betaler til hovedaktionæren. Der er dog nogle skatteregler der gør at man hvert år må trække nogle penge ud af sit holdingselskab til lav beskatning, hvorved der kan spares mange penge i skat over en årrække ved at have et holdingselskab. Som indikeret er der flere fordele ved at have et holdingselskab.

En aktieombytning kræver involvering af en revisor og en advokat. Hvis ikke du har en revisor i forvejen skal du derfor finde en revisor. Der findes forskellige revisorer, men en statsautoriseret revisor har baglandet til at kende de nyeste skatteregler og dermed sikre dig at du slipper så billigt som muligt i skat. Når du har fundet en statsautoriseret revisor behøver du som virksomhedsejer ikke gøre andet end at vente på at den statsautoriserede revisor sammen med din advokat, eller sammen med en advokat som den statsautoriserede revisor anbefaler, er færdige med aktieombytningen.

Betal mindre i skat

Selskabsskat og virksomhedsskat er en erhvervsmæssig udgift for både aktieselskaber og personligt drevne virksomheder. Det gælder derfor, som med alle andre udgifter, som udgangspunkt om at reducere skatterne mest muligt og dermed betale mindre i skat.

En virksomhed skal betale skat af de penge den tjener. Omsætningen er her en indtægt som beskattes, men modsat er der en lang række omkostninger og udgifter som kan trækkes fra i skatteopgørelsen. Der er dog komplicerede skatteregler der gør at det ikke er alt der kan trækkes fra i skatteopgørelsen, hvorfor de penge en statsautoriseret revisor koster kan være givet godt ud, hvis den statsautoriseredes arbejde sikrer at du sparer endnu mere i skat end du skal betale for den statsautoriserede revisors arbejde. Ud over at betale mindre i skat, sikrer du dig også mod senere skattesager ved at lade den statsautoriserede revisor udarbejde skatteopgørelsen da denne skatteopgørelse dermed må antages at være korrekt.

Som eksempel på de komplicerede skatteregler kan nævnes at for at få en omsætning kan man som virksomhed vælge at bruge penge på markedsføring og på sælgere. Løn til sælgere og øvrige medarbejdere kan trækkes fra i skat når pengene er optjent hos medarbejderne. Lønnen behøver derfor ikke være udbetalt, men kan i stedet stå som en gældsforpligtelse under passiverne i form af en afspadseringssaldo. Ved at bogføre den skyldige afspadsering sikrer den statsautoriserede revisor derfor at du betaler mindre i skat nu. Alternativt ville skattefradraget komme når lønnen blev udbetalt, men ved at betale mindre i skat nu kan man sige at virksomheden låner pengene rentefrit af SKAT i stedet for at låne pengene af banken og dermed betale renter i et år. Vedrørende den nævnte markedsføring er det ikke ligegyldig om der er tale om reklame til en stor personkreds som virksomheden ikke kender, eller om der er tale om såkaldt repræsentation til en kendt personkreds. Reklame og repræsentation giver bestemt ikke samme skattefradrag og momsfradrag, hvilket understreger pointen om at skattereglerne og momsreglerne er komplekse. En statsautoriseret revisor kender både skatteregler og momsregler og sikrer dig derfor mod at betale for meget i skat, samtidig med at den statsautoriserede revisor kan give dig kompetent rådgivning.

Fusion

En fusion betyder at lægge noget sammen. Dette kan være to aktieselskaber eller to anpartsselskaber som lægger sig sammen ved at fusionere. Efter en fusion arbejder medarbejderne fra begge aktieselskaber sammen i det fortsættende eller nystiftede kapitalselskab, ligesom kunder og leverandører i begge aktieselskaber bliver kunder og leverandører til det nystiftede eller fortsættende aktieselskab.

En fusion sker som udgangspunkt mellem to ligeværdige kapitalselskaber, men det ses også at et aktieselskab som reelt overtager et andet aktieselskab udadtil kalder overtagelsen for en fusion – selvom der måske reelt er tale om en fjendtlig overtagelse af en konkurrent. Når et aktieselskab vælger at kalde en overtagelse for en fusion skyldes det ofte forretningsmæssige årsager hvor man ønsker at tilgodese medarbejderne i den overtagne virksomhed eller hvor man vurderer at der er større chancer for at den overtagne virksomheds kunder bliver i den samlede virksomhed efter købet af virksomheden.

En fusion er en omstruktureringsmodel som normalt involverer en statsautoriseret revisor og en advokat. Indledningsvist yder den statsautoriserede revisor rådgivning til ledelsen om hvorvidt de to aktieselskaber som påtænkes fusioneret passer sammen strategisk og forretningsmæssigt. Er der ikke synergieffekter ved en fusion er det bedre at lade være med at fusionere to kapitalselskaber. Herudover værdiansætter den statsautoriserede revisor de to selskaber som skal fusioneres, hvorefter den statsautoriserede revisor kan rådgive om i hvilket forhold aktierne skal byttes og dermed hvem der kommer til at eje for meget af dem fusionerede virksomhed. Den statsautoriserede revisor forestår herefter ledelsen af due diligence for det kapitalselskab den statsautoriserede revisor repræsenterer, mens en anden statsautoriseret revisor repræsenterer ledelsen i den anden virksomhed der skal indgå i fusionen. I begge due diligences indgår en advokat, dvs. igen to forskellige advokater, som står for den juridiske due diligence.

Når en fusion er besluttet og den statsautoriserede revisor har udarbejdet diverse beregninger, udarbejder en advokat de juridiske dokumenter samt påser at de rette datoer og selskabsretlige formalia overholdes.

Tilførsel af aktiver

Tilførsel af aktiver er en omstruktureringsmodel som normalt er et alternativ til en spaltning eller til en aktieombytning. Ved tilførsel af aktier udskilles en del af et aktieselskab eller anpartsselskab i et særskilt kapitalselskab, der organisatorisk ejes af det oprindelige kapitalselskab. En tilførsel af aktiver kan ske skattepligtig og skattefrit. En skattepligtig tilførsel af aktiver betyder at der skal betales skat nu, mens en skattefri tilførsel af aktiver betyder at der skal betales skat senere. Skattereglerne ændres dog løbende, hvorfor det er vigtigt at konsultere en statsautoriseret revisor for at være sikker på ikke at betale mere end nødvendigt i skat enten nu eller senere.

En tilførsel af aktiver bruges hvor et selskab har en aktivitet som ønskes solgt. Her kan man vælge at sælge aktiviteten direkte, men i givet fald beskattes avancen i selskabet. Ved at skyde aktiviteten ned i et datterselskab først, kan dette datterselskab før eller siden sælges skattefrit. Herudover forbliver eventuelle hæftelser fra fortiden i moderselskabet. Dette er en klar fordel for køber af datterselskabet. Er der f.eks. tale om et entreprenørselskab som har opført en række ejendomme igennem mange år og der efter købet af entreprenørselskabet kommer en sag fra en ejendom der er opført før køber overtog entreprenørselskabet, vil dette krav skulle rettes mod det sælgende selskab.

Dette er en af de største forskelle på tilførsel af aktiver og aktieombytning, da en aktieombytning skubber det nye selskab ind ovenover det hidtidige driftsselskab hvorved hæftelserne følger det datterselskab man køber.

Det anbefales altid at rådføre sig med en statsautoriseret revisor inden man foretager en tilførsel af aktiver eller en anden omstrukturering. Dels er statsautoriserede revisorer velegnet til at rådgive om de skattemæssige og likviditetsmæssige konsekvenser, og dels er statsautoriserede revisorer velegnede til at rådgive om selskabsretlige og forretningsmæssige konsekvenser af den påtænkte omstrukturering såsom en tilførsel af aktiver.