DK har en række massive problemer, som dybest set består i at bestyrelsen mangler de rette kompetencer, at bestyrelsen mangler struktur og at bestyrelsen ikke varetager de nødvendige opgaver.

Bestyrelsen består af de to grundlæggere, der begge er kemi-ingeniører, af deres barndomsven samt af to medarbejderrepræsentanter. Efter det oplyste består bestyrelsens samlede kompetencer dermed i stor viden om kemi, og groft sagt intet andet. Bestyrelsen har derfor ikke kompetencer indenfor økonomi, ledelse mv.

Herudover mangler bestyrelsen struktur. Det oplyses at bestyrelsesmøderne oftest afholdes uden nogen form for agenda eller videre planlægning, ligesom diskussionerne oftest ender i ”højt humør” hvor der ikke dokumenteres konstruktivt arbejde.

Læs også om besparelser på haveanlæg

Da bestyrelsen hverken har de rette kompetencer eller har struktur, forsømmer bestyrelsen deres opgaver. Eksempelvis oplyses det at bestyrelsen fokuserer på kortsigtede løsninger, hvorved konkrete problemstillinger blusser op igen på et senere tidspunkt, i stedet for at tænke langsigtet og foretage strategiske beslutninger. Dette er et brud på bestyrelsens opgave med at udvikle DK. Endvidere oplyses det at Niels Hansen fungerer som næstformand i bestyrelsen samt som selskabets direktør, ligesom det oplyses det at det primært er de øvrige medarbejdere i direktionen som løser de kritiske bestyrelsesopgaver for at sikre at der bliver gjort noget ved tingene. Dette indikerer kraftigt at bestyrelsen forsømmer deres opgave med at sikre at DK til enhver tid har den mest kvalificerede direktør samt at bestyrelsen forsømmer deres kontrolansvar.

Find events om lægning af herregårdssten

Herudover forsømmer bestyrelsen opgaver som samfundsforhold, med følgende negativ presseomtale. Dette kommer sig til udtryk ved manglende arbejde med CSR, der måske er særligt vigtigt for netop børsnoterede medicinalvirksomheder. DK er i dag et børsnoteret selskab med deraf medfølgende bevågenhed. Det betyder at DK i dag har mange flere interessenter end ved stiftelsen, såsom investorer, medarbejdere, læger, nuværende brugere af deres medicinalpræparater – men også måske kommende brugere af deres medicinalpræparater som læser om DK i diverse medier osv. Det er derfor vigtigt at DK er omhyggelige med såvel dokumentation af kemisk fremstilling af deres medicinalpræparater som med deponering af deres affald. Disse forhold burde DK naturligvis have styr på uanset om DK er børsnoteret eller ej, men som børsnoteret selskab er skaden ved ikke at have styr på det blot endnu større. Herudover må det antages at være åbenbart at et medicinalfirma, børsnoteret eller ej, ikke kan holde til at anvende kemikalier i deres produkter som ikke er godkendt til indtagelse i kroppen. Det oplyses at konkurrenten NM har fået meget positiv omtale for eksempelvis deres indsats ang. samfundsmæssige tiltag, hvilket understreger vigtigheden af CSR for DK.

Mere info om at spare penge i forbindelse med en flytning

Det indikeres også at DK ikke arbejder ret meget med ledelse, da det fremhæves at konkurrenten NM har fået positiv omtale ved at arbejde med ledelsesstilen i NM, ligesom det bemærkes at DK trods stigende omsætning ikke har øget antallet af medarbejdere. På det foreliggende grundlag er det ikke muligt at vurdere om der er for få ansatte til at varetage opgaverne i DK, ligesom det bemærkes at DK trods et beskedent antal medarbejdere har etableret en HR-funktion. Det er derfor muligt at DK allerede gør en stor indsats i relation til ledelse, hvorved problemet synes at være at der enten ikke arbejdes tilstrækkeligt med ledelse i forhold til branchen eller også er DK ikke dygtige nok til at synliggøre deres indsats overfor omverdenen.

Se mere om boxit events her.

Ovenstående problemer understreges ved at den investor der ejer aktiemajoriteten i DK i starten forholdt sig i baggrunden, men siden først ytrede sin mening om forbedringer til bestyrelsen på generalforsamlingen og siden bedte bestyrelsen om at træde tilbage. Dette viser med al tydelighed at bestyrelsen ikke har varetaget sine opgaver, hvorved bestyrelsen ikke har varetaget hverken DK´s eller investorernes interesser.

Revision

 Til Investorerne i K/S Hylde

 

Vi har efter aftale undersøgt prognosen for K/S Hylde for 01.01.05 – 31.12.25, omfattende drifts-, status- og likvi­di­tets­budget samt for­ud­sæt­nin­ger.

 

Ledelsen har ansvaret for prognosen og for de forud­sæt­nin­ger, der fremgår af note x, og som prognosen er baseret på. Vort an­svar er på grundlag af vore under­søg­elser at af­give en kon­­klu­­sion om prognosen.

 

Se også Planlægningsnotata

De udførte undersøgelser

Vi har udført vore undersøgelser i overensstemmelse med den danske revisionsstandard om undersøgelse af fremadrettede fi­nan­­sielle oplysninger. Denne standard kræver, at vi tilrettelægger og udfører undersøgelserne med henblik på at opnå begrænset sik­kerhed for, at de anvendte forudsætninger er vel­be­grun­d­ede og ikke indeholder væ­sent­lig fejl­infor­ma­tion og en høj grad af sik­ker­hed for, at prognosen er ud­ar­bej­det på grund­lag af disse for­­ud­sæt­nin­ger.

 

Vore undersøgelser har omfattet en gennemgang af prognosen med henblik på at vur­dere, om de af ledel­sen op­stil­lede ­for­ud­sætninger er do­ku­men­terede, vel­be­grundede og fuld­stæn­dige. Vi har end­videre efter­prøvet, om prognosen er ud­ar­bej­det i over­ens­stem­melse med de op­stil­lede forudsætninger, lige­­som vi har efter­prøvet den indre tal­mæs­sige sam­men­hæng i prognosen.

 

Det er vor opfattelse, at de udførte undersøgelser giver et til­strække­ligt grundlag for vor kon­klusion.

 

 

Konklusion

På grundlag af vor undersøgelse af det bevis, der underbygger for­ud­sætningerne, er vi ikke blevet bekendt med forhold, der giver os anledning til at konkludere, at disse for­ud­sæt­ninger ikke giver et rime­ligt grund­lag for prognosen. Det er end­videre vor kon­klu­sion, at prognosen er udar­bej­det på grundlag af de op­stil­lede for­ud­sæt­nin­ger og er præ­sen­te­ret i over­ens­stem­melse med opstillede forud­sæt­ninger og anvendt regnskabs­prak­sis, som beskrevet på side x-y.

 

De faktiske resultater vil sandsynligvis afvige fra de budgetterede, idet forudsatte be­gi­ven­heder ofte ikke indt­ræder som forventet, og afvigelserne kan være væsentlige.

 

AA

Statsautoriseret revisor

 

Planlægningsnotat

Formål

Formålet med nærværende planlægningsnotat for Holdingselskabet ApS er at fremhæve de revisions- og regnskabsmæssige forhold, som vi skal være opmærksomme på ved revisionen af årsrapporten for 2008/09 samt at tilpasse revisionsarbejdets art og omfang i overensstemmelse hermed.

Det skal bemærkes, at opnåelse af forståelse af Holdingselskabet ApS og dens omgivelser, herunder intern kontrol er en løbende proces, hvorfor der i forbindelse med udførelse af revisionen kan forekomme ændringer til det planlagte, hvilket vil blive beskrevet i særskilte notater.

 

Planlægningsnotatet er opbygget på følgende måde:

 1. Klient- og opgaveaccept
 2. Opgavens omfang
 3. Forståelse af Holdingselskabet ApS og dets omgivelser, herunder intern kontrol
 4. Vurdering af risici for væsentlig fejlinformation på regnskabsniveau
 5. Vurdering af risici for væsentlig fejlinformation på revisionsmålsniveau
 6. Fastlæggelse af væsentlighedsniveau
 7. Revisionsstrategi
 8. Revisionens tidsmæssige placering
 9. Bemanding
 10. Time- og honorarbudget

 

 

1. Klient- og opgaveaccept

Vi har ved vores klientaccept i august 2002 vurderet, at vi har de fornødne kvalifikationer samt habilitet og uafhængighed til, at vi kan påtage os opgaven.

 

Vi har i forbindelse med vores tiltrædelse afgivet tiltrædelsesprotokollat samt udarbejdet aftalebrev.

 

Efterfølgende er aktiekapitalen i Dansk Kachering A/S udvidet med nom. 1.950.000 til kurs 100, mod at Dansk Kachering A/S har overtaget ejerskabet af Svenska Trycksaksforädling AB. Herudover ejer Holding AB nu 28% af Dansk Kachering A/S. Se ajourført koncerndiagram i særskilt notat (ej vedlagt).

 

På baggrund heraf skal klientaccept revurderes.

 

Revurdering omfatter:

 1. Uafhængighed efter revisorlovens bestemmelser, herunder vurdering af egeninteresse, egenkontrol, familie/vennerrelationer
 2. Om vi har tilstrækkelige ressourcer og kapacitet
 3. Om vi har tilstrækkelig kompetence
 4. Om der er forhold til andre af vore kunder der umuliggør klientaccept
 5. Holdingselskabet ApS-koncernens omdømme og risikoprofil
 6. Vurdering af datterselskabsrevisor (herunder dennes uafhængighed efter den danske revisorlov), såfremt vi ikke vælges som revisor i Svenska Trycksaksforädling AB-delkoncernen
 7. Såfremt vi vælges som revisor i Svenska Trycksaksforädling AB-delkoncernen, henvendelse til fratrædende revisor og udarbejdelse af tiltrædelsesprotokollat
 8. Vurdering af, om der skal etableres sikkerhedsforanstaltninger efter de Etiske Regler.

 

 

2. Opgavens omfang

Opgavens omfang skal vurderes.

 

Her består opgaven i revision af årsrapporter, udarbejdelse af revisionsprotokollater, opstilling af årsrapporter, løbende regnskabsmæssig assistance, udarbejdelse af selvangivelser samt løbende skattemæssig assistance for hvert enkelt selskab i Dansk Kachering A/S samt Holdingselskabet ApS. Tilsvarende gør sig gældende for hvert enkelt selskab i Svenska Trycksaksforädling AB-delkoncernen og Holding AB, såfremt vi vælges til revisor her. GLEMTE OMTALE AF, AT HVIS VI IKKE VÆLGES SÅ INSTRUKSER OSV. TIL DS/REVISORER.

 

Herudover består opgaven i opstilling og revision af koncernregnskab for Holdingselskabet ApS-koncernen.

 

Den regnskabsmæssige begrebsramme for udarbejdelse af årsrapporten er reglerne i årsregnskabsloven for store C-virksomheder. Der er ingen branchespecifikke regnskabskrav.

 

Der er ikke særlige lovgivningsmæssige krav, som vi skal være opmærksomme på i forbindelse med vores revision.

 

 

3. Forståelse af Holdingselskabet ApS og dens omgivelser, herunder intern kontrol

For at effektivisere vores revision, skal vi ajourføre vores indgående kendskab til Holdingselskabet ApS-koncernen.

 

Det indebærer bl.a.:

 1. Gennemgang af Holdingselskabet ApS-koncernens eksterne forhold, herunder branche og lovgivning
 2. Gennemgang af Holdingselskabet ApS-koncernens interne forhold, herunder nøglekunder, medarbejdere (har de fået styr på produktionsmedarbejderne?), markedsandele, investeringer og finansiering samt mål og strategier
 3. Gennemgang af Holdingselskabet ApS-koncernens interne kontroller, herunder overblik over hvilke der findes samt vurdering af disses effektivitet
 4. Udarbejdelse af regnskabsanalyse efter LARS-F metoden (forudsættes kendt).

 

 

4. Vurdering af risici for væsentlig fejlinformation på regnskabsniveau

På baggrund heraf skal vi foretage en vurdering af risici for væsentlig fejlinformation på regnskabsniveau, samt planlægge en reaktion herpå.

 

På nuværende tidspunkt har vi ikke grundlag for at vurdere risikoen herfor.

 

I forbindelse med planlægningen af revisionen skal risikoen for væsentlige fejl i årsrapporten som følge af besvigelser endvidere drøftes med den daglige ledelse og den øverste ledelse i henhold til reglerne i RS 240.

 

5. Vurdering af risici for væsentlig fejlinformation på revisionsmålsniveau

Vi skal ligeledes  vurdere risici for væsentlig fejlinformation på revisionsmålsniveau.

 

På nuværende tidspunkt har vi identificeret følgende betydelige risici for væsentlig fejlinformation:

 

 1. Risiko for besvigelser (regnskabsmanipulation) vedrørende Dansk Kachering A/S´ indtægter (forekomst og periodisering)

 

Vi har identificeret øvrige risici for væsentlig fejlinformation på revisionsmålsniveau:

 

 1. Varelager (tilstedeværelse og værdiansættelse)
 2. Debitorer (værdiansættelse)
 3. Goodwill (tilstedeværelse og værdiansættelse)

Dette skyldes, at Dansk Kachering A/S og Svenska Trycksaksforädling AB har mistet kunder, svarende til 10% af den samlede omsætning i sidste regnskabsår. Idet årets resultat i sidste regnskabsår for de to delkoncerner, set samlet, efter en omsætningsreduktion på 10% vil nærme sig DKK 0, må det antages, at der er fare for at indtægterne opjusteres ved hjælp af regnskabsmanipulation.

 

Enhver øget indtægt skal dog have en modpost. Da en kunstig indtægt næppe kan modposteres på likviderne uden at der vil fremkomme en difference der, vil modposten være debitorer. Det er min erfaring, at revision af debitorer er væsentligt lettere end revision af omsætning, idet der kan indhentes stærkere revisionsbeviser på debitorerne, såsom saldomeddelelser samt kontrol af efterfølgende betaling. Modsat vil omsætning ofte blive revideret ved analytiske handlinger samt systemrevision. Her vil ledelsen have adgang til at omgå interne kontroller, hvorved de formentligt kan sløre en eventuel besvigelse så godt, at analytiske handlinger ikke nødvendigvis vil afsløre det.

 

Herudover har produktionsmedarbejderne nedlagt arbejdet i en periode, ligesom det må antages, at produktionsmedarbejderne næppe har været lige så effektive som sidste regnskabsår, idet de er utilfredse med aflønningen af de svenske produktionsmedarbejdere.

 

Som følge heraf, kan der være risiko for, at Dansk Kachering A/S debiterer reelle omkostninger på varelageret, der herved bliver overvurderet. Resultatet heraf er, at årets resultat i Dansk Kachering A/S fremvises bedre end det reelt er. Derfor mener jeg vi skal fokusere på varelagerets tilstedeværelse og værdiansættelse.

 

Endelige har Dansk Kachering A/S overtaget Svenska Trycksaksforädling AB i årets løb. Derved er der opgjort en goodwill efter overtagelsesmetoden. Indregning af et nyt selskab er ikke en normal transaktion for Dansk Kachering A/S, hvorfor de ikke har stor erfaring hermed. Til trods for at vi i et tidligere fremsendt notat har redegjort for principperne i indregning af et selskab efter overtagelsesmetoden, mener jeg vi bør tillægge området ekstra fokus. Herunder skal vi ligeledes gennemgå grundlaget for de anvendte dagsværdier af aktiver og forpligtelser i Svenska Trycksaksforädling AB-delkoncernen pr. overtagelsesdagen samt gennemgå det herfor betalte vederlag, dvs. værdien af nom. 1.950.000 aktier i Dansk Kachering A/S pr. overtagelsesdagen.

 

Herudover skal vi påse at der er udarbejdet nedskrivningstest og gennemgå denne. Denne gennemgang bør være kritisk, idet der formentligt vil være underskud i Svenska Trycksaksforädling AB, idet der var underskud sidste år og Svenska Trycksaksforädling AB herefter har mistet kunder samt været ramt af arbejdsnedlæggelse fra produktionsmedarbejdernes side.

 

Endelig skal afskrivningsperioden for goodwill vurderes.

 

Det bemærkes, at der formentligt vil være en goodwill ved ovenstående, idet værdien af aktierne i Dansk Kachering A/S vil være positiv jf. tidligere fremsendt værdiindikation, samtidig med at vi ikke har modtaget dokumentation for, at dagsværdien af Svenska Trycksaksforädling AB ikke var negativ på overtagelsesdagen.

 

6. Fastlæggelse af væsentlighedsniveau

Det beløbsmæssige væsentlighedsniveau fastsættes ud fra, hvilke beløbsmæssige ændringer, der må forventes at påvirke regnskabslæserens vurdering af årsrapporten.

 

Væsentlighedsniveauet for Dansk Kachering A/S kan fastsættes ud fra følgende kriterier, baseret på foreløbigt skønnede tal:

 

  t.DKK
0,5% af omsætningen 350
1% af aktivmassen 530
2% af egenkapitalen 200
5% af ordinært resultat før skat 200

 

På planlægningsstadiet synes et væsentlighedsniveau på ca. t.DKK 200 for Dansk Kachering A/S som helhed at være rimeligt, hvilket vil sige, at en fejl på over t.DKK 200 vil være væsentlig for årsrapporten som helhed. Dette væsentlighedsniveau er primært vurderet på baggrund af egenkapitalen samt resultat før skat, idet långiver må antages at tillægge disse poster størst værdi.

En fejl på under t.DKK 200 vil ud fra vores professionelle vurdering ikke ændre regnskabsbrugerens vurdering af udviklingsretning og udviklingstakt i årsrapporten.

Det fastsatte væsentlighedsniveau skal sammenlignes med det faktisk beregnede væsentlighedsniveau for den endelige årsrapport ved afslutningen af vores revision. Det skal i den forbindelse vurderes, om dette giver anledning til ændringer af vores udførte revisionsarbejder.

Det angivne væsentlighedsniveau anvendes som udgangspunkt ikke ved revision af specifikke lovkrævede oplysninger i årsrapporten.

Vi skal i henhold til RS 260 informere den øverste ledelse om de ikke-korrigerede fejlinformation, som den daglige ledelse har vurderet som værende uvæsentlige både enkeltvis og samlet for regnskabet som helhed, medmindre disse er under en bestemt beløbsgrænse, som vi i dette konkrete tilfælde fastsætter til 5% af vores væsentlighedsniveau, svarende til t.DKK 10.

 

Slutteligt bemærkes, at såvel omsætning/debitorer, varelager som goodwill vil være væsentlige poster i årsrapporten.

 

7. Revisionsstrategi

På de områder i årsrapporten hvor den iboende risiko er lav, vil revisionen tage udgangspunkt i analytiske substanshandlinger.

 

På de områder i årsrapporten, hvor vi har vurderet, at kontrolrisikoen er lav, vil vi som led i vores revision udføre test af kontroller for at opnå revisionsbevis om, at kontrollerne fungerer effektivt.

 

Ved valg af revisionsstrategi skal det vælges, om revisionen skal baseres på hel eller delvis tillid til de interne kontroller (test af kontroller), eller om der skal foretages substanshandlinger, herunder analytiske substanshandlinger og test af detaljer.

 

Vi vil i forbindelse med vores løbende revision i efteråret 2008 foretage en vurdering af de interne kontroller på de væsentligste og mest risikofyldte revisionsområder. Vi vil på baggrund af denne gennemgang vurdere, hvorvidt vi kan basere vores revision på, at de interne kontroller og forretningsgangene fungerer tilfredsstillende. Såfremt dette er tilfældet, vil vi basere vores revision på en kombineret strategi, således at revisionen sker ved en kombination af test af kontroller og substanshandlinger.

 

Såfremt vi mod vores forventning konstaterer, at de interne kontroller ikke fungerer tilfredsstillende, vil vi i højere grad være tvunget til at basere vores revision på en substansbaseret strategi.

 

For mindre væsentlige revisionsområder vil revisionen primært blive foretaget via analytiske handlinger samt ved kontrol af afstemninger udarbejdet af selskabet.

 

Ud fra væsentlighed og risiko vil vi i år hovedsageligt prioritere revisionen således:

Revision i årets løb

 • Gennemgang af overordnede kontroller.
 • Gennemgang og vurdering af forretningsgange og interne kontroller for de væsentligste revisionsområder, jf. afsnit 5.
 • Gennemgang af generelle edb-kontroller.
 • Udsendelse af saldomeddelelser.

 

Statusrevision

 • Revision af varebeholdninger (tilstedeværelse og værdiansættelse).
 • Revision af tilgodehavender (tilstedeværelse og værdiansættelse).
 • Revision af anlægsaktiver (tilstedeværelse og værdiansættelse).
 • Det kontrolleres, at der foreligger afstemninger udarbejdet af selskabet for øvrige statusposter og løn.
 • Regnskabsanalytisk revision af resultatopgørelsen.
 • Opfølgning fra løbende revision, således at perioden frem til status er afdækket

 

Såfremt de foretagne revisionshandlinger giver anledning til en ændret risikovurdering, vil den overordnede revisionsstrategi blive ændret løbende.

 

Se i øvrigt revisionsinstrukser for omsætning/debitorer, varelager samt goodwill i særskilt notat.

 

8. Revisionens tidsmæssige placering

Den løbende revision, herunder kasseeftersyn, vil blive foretaget i december 2008.

Statusrevisionen vil blive foretaget i februar 2007.

 

Ved udførelsen af den løbende revision skal tidsplan samt deadlines aftales nærmere med ledelsen.

 

9. Bemanding

Revisionsteamet for 2008/09 vil bestå af følgende medarbejdere:

AA, Statsaut. revisor, partner

BB, Ledende revisor, CMA

CC, Revisor HD, erfaren

DD, Revisor HD, erfaren

EE, Revisor HD, erfaren

FF, Revisorelev

GG, IT-specialist

 

Som følge af ovenstående betragtninger omkring væsentlighed og risiko, er det min opfattelse, at vores revisionsrisiko er højere end normalt. For at afdække denne risiko, er det min opfattelse, at vi dels skal sammensætte et revisionsteam med stor erfaring, ligesom vi bør inddrage en IT-specialist i forbindelse med vores revision, særligt i relation til gennemgang af interne kontroller.

 

10. Time- og honorarbudget

På baggrund af ovenstående revisionsstrategi, skal der udarbejdes time- og honorarbudget.

 

På baggrund heraf bør vi fremsende nyt aftalebrev til Holdingselskabet ApS, hvilket bl.a. indeholder honoraroverslag for den kommende revision.


Spørgsmål 1.2

Opgave:             Revisionsinstrukser for omsætning/debitorer, varelager og goodwill

Klientnavn:         Holdingselskabet ApS

Klientnummer:    207390

Dato:                 15.08.08

Regnskabsår:      2008/09

Udført af:           BB

Godkendt af:

Nedenfor følger de nævnte instrukser, i nævnte rækkefølge.

Revisionsinstruks for nettoomsætning

1. Formål

Revisionsinstruksens formål er at sikre forekomsten og periodiseringen af nettoomsætning.

 

2. Vurdering af væsentlighed

Nettoomsætningen for Dansk Kachering A/S vurderes at udgøre ca. t.DKK 70.000 for regnskabsåret 2008/09, baseret på selskabets egne forventninger.

 

Dette overstiger i betydelig grad væsentlighedsniveauet for Dansk Kachering A/S, der jf. særskilt notat foreløbigt er vurderet til t.DKK 200.

 

3. Vurdering af risiko

Som anført i særskilt notat, vurderes risikoen for fejl at være høj, idet der er fare for besvigelser.

 

4. Revisionsstrategi

Systemrevision for området er fravalgt, idet der skønnes at være risiko for besvigelser. Nedenstående revisionshandlinger består derfor af substansrevision, fordelt på detailrevision og analytiske handlinger.

 

5. Tidsplan

Som følge af risikoen for besvigelser, kan området ikke revideres grundigt nok ved den løbende revision, da ledelsen dels kan bogføre i tiden før vores besøg efter vi har været der og bogføring på fiktive debitorer vil være smartest op til status, idet disse herved muligvis ikke er forfaldet ved statusrevisionen. Derfor vil området blive revideret ved statusrevisionen.


6. Bemanding

Området revideres af undertegnede BB samt DD.

 

7. Revisionshandlinger

 

Nr. Handling Revisionsmål Udføres af
1. Foretage en gennemgang af selskabets anvendte regnskabspraksis med henblik:
– Vurdering af overholdelse
– Vurdering af hensigtsmæssighed
– Vurdering af om kriteriet omfatter eventuelle nye produkter
  BB
2. Gennemlæs salgskonti med fokus på:
– Store poster registreret tæt på eller på balancedagen
– Stort antal transaktioner tæt på eller på balancedagen
– Usædvanlige posteringskilder
– Mange enkeltposteringer tæt på eller på balancedagen
Forekomst BB
3. Foretag regnskabsanalytisk revision:
– Sammenhold med budget og tidligere år
– Beregn dækningsgrader, evt. dekomponeret
– Vurder rabatter i forhold til omsætning
Forekomst
Fuldstændighed
BB
4. Der udvælges en stikprøve på 50 posteringer og der foretages test af ordre => plukkeliste => fragtbreve => faktura => registrering i finansbogholderi Fuldstændighed
Forekomst
BB
5. Der foretages nummerkontrol på 50 fakturaer af anvendte faktura- og kreditnotanumre. Fuldstændighed DD
6. Indhent ledelsens erklæring om omsætningens fuldstændighed Fuldstændighed DD
7. Udsend 20 saldomeddelelser til bekræftelse af væsentlige forhold i indgåede salgsaftaler og evt. side letters Forekomst
Fuldstændighed
BB
8. Der foretages 20 stk. stikprøvevis kontrol af omsætning omkring balancedagen. Kontrollen omfatter:
– Kontrol af underliggende dokumentation i form ordrer, leverancer (fragtbreve)
– Vurder om omsætning er konteret i korrekte periode
Periodisering
Fuldstændighed
BB
9. Fremskaf det sidste fakturanummer og vurder om dette er registreret i indeværende år, samt at alle efterfølgende fakturaer er registret i følgende år. Periodisering DD
10. Udsend saldomeddelelser debitorer, udvalgt efter pengeenhedsmetoden med t.DKK 100.000 som kritisk værdi. Foretag opfølgning på modtagne svar. Væsentlige afvigelser rapporteres til ledelsen Tilstedeværelsen DD
11. Indhent aldersopdelt debitorliste og afstem denne til finans Fuldstændighed DD
12. Gennemgå debitorlisten for store eller usædvanlige poster Værdiansættelse BB
13. Udarbejd regnskabsanalyse af debitorerne omfattende f.eks. kreditdage, omsætningshastighed, tab i procent af årets salg, opdeling på forskellige fællesnævnere Fuldstændighed
Værdiansættelse
Tilstedeværelsen
Periodisering
DD
14. Gennemgang af kreditnotaer efter status Værdiansættelse
Tilstedeværelse
Periodisering
BB
15. Gennemgå debitorlisten for forfaldne beløb og vurdere risikoen for tab herpå. Der foretages kontrol af rigtighed af aldersfordelingen Værdiansættelse BB (IT-specialist vurderer aldersfordelingen)
16. Gennemgå ledelsens forslag til hensættelse og drøft denne med ledelsen Værdiansættelse
Fuldstændighed
BB
17. Kontroller efterfølgende indbetalinger eller udsend evt. yderligere saldomeddelelser Værdiansættelse
Tilstedeværelse
Fuldstændighed
DD
18. Sammenhold tidligere års tabsprocent med indeværende år Værdiansættelse DD
19. Gennemgå korrespondance vedr. dubiøse debitorer Værdiansættelse BB

 


8. Revurdering af risikovurdering

Der foretages løbende en revurdering af den oprindeligt foretagne risikovurdering, og afledt effekt på andre regnskabsposter vurderes også. Der formuleres og udføres supplerende arbejdshandlinger såfremt dette er nødvendigt for at opnå tilstrækkeligt og egnet revisionsbevis

 

9. Delkonklusion

Der foretages afslutningsvist en konklusion på om de udførte arbejdshandlinger har givet tilstrækkeligt og egnet revisionsbevis for de revisionsmål der er anset for væsentligste.

 

 

Revisionsinstruks for varebeholdninger

1. Formål

Instruksens formål er at sikre indhentelse af tilstrækkeligt og egnet revisionsbevis for de nedenfor nævnte væsentligste revisionsmål for varebeholdninger. Revisionen vil koncentrere sig om følgende revisionsmål:

 

 1. Tilstedeværelse i form af at der alene sker indregning af varebeholdninger der reelt var tilstede hos Dansk Kachering A/S pr. balancedagen.
 2. Værdiansættelse da varebeholdningerne skal måles efter almindeligt anerkendte regnskabsprincipper og i kontinuitet med sidste år.

 

2. Vurdering af væsentlighed

Varelageret pr. statusdagen vurderes at ville udgøre ca. t.DKK 4.500, baseret på varebeholdningerne for sidste år for Dansk Kachering A/S og Svenska Trycksaksforädling AB. Henset på det foreløbige væsentlighedsniveau på t.DKK 200, er der dermed tale om et væsentligt område.

 

3. Vurdering af risiko

Som anført i særskilt notat, vurderes risikoen for fejl at være høj, som følge af risiko for besvigelser.

 

4. Revisionsstrategi

Som følge af risikoen for besvigelser er systemrevision fravalgt, hvorefter der alene anvendes substansrevision, fordelt på detailrevision og analytiske handlinger.

 

5. Tidsplan

Revisionen vil blive udført ved statusrevisionen, idet tilstedeværelse her kan kontrolleres fysisk, hvorefter revision af værdiansættelse herefter vil tage udgangspunkt i de fysiske varebeholdninger.

 

6. Bemanding

Til udførelsen af revisionen skal der anvendes følgende medarbejdere:

 • BB
 • CC

 

Bemandingen er valgt udfra ovenstående vurdering af risiko og væsentlighed, som indeholder forhold der gør at det er nødvendigt med erfarent personale, men hvor en HD-uddannelse vil være tilstrækkelig til en række revisionshandlinger.

7. Revisionshandlinger

 

Nr. Handling Revisionsmål Udføres af
1. Den udarbejdede optællingsinstruks indhentes for vurdering af om optælling er tilrettelagt hensigtsmæssigt og systematisk. Tilstedeværelse BB
2. Der udføres fysisk lagerkontrol i nær tilknytning til statustidspunktet. Der kontrolleres følgende:
– Overholdelse af optællingsinstruks
– Alle væsentlige lagre kontrolleres
– Stikprøvekontrol på 70 stk. fra liste til lager og 20 stk. fra lager til liste
– Nummerkontrol på 20 stk. på optællingslister
– Kopi af anvendte optællingslister
– Kontroller behandling af langsomt omsættelige varer og ukurante varer under lageroptællingen
– Kontroller periodiseringen af til- og afgang i forbindelse med lageroptællingen
Tilstedeværelse
Periodisering
Værdiansættelse
Fuldstændighed
Ejendomsret
BB

CC

3. Der foretages stikprøvekontrol på alle kontrollerede varebeholdninger fra endelige lagerlister til optællingslister for at sikre der ikke er sket rettelser efter vores lagerkontrol. Fuldstændighed
Tilstedeværelse
CC
4. Endelig lagerliste afstemmes til finansbogholderi. Fuldstændighed CC
5. Der foretages kontrol af at værdiansættelse sker til kostpris med tillæg af IPO og i overensstemmelse med ÅRL, og RVL for alle de kontrollerede varebeholdninger

Kontrollen foretages ved kontrol af stykpris til seneste købsfaktura eller kalkulationer.

Der foretages endvidere gennemgang af salgspriser for alle de kontrollerede varebeholdninger efter status for at vurdere nettorealisationsværdien.

Værdiansættelse CC
6. Den anvendte metode til opgørelse af IPO kontrolleres. Der skal være specielt fokus på:
– Opgørelse af normalkapacitet
– Omkostninger der indgår i IPO tillægget
– Spild og svind skal udeholdes af IPO tillægget
Værdiansættelse BB
7. Den foretagne nedskrivning for ukurans vurderes for tilstrækkelighed gennem:
– Sammenligning er lageret størrelse og sammensætning med sidste år
– Beregn omsætningshastighed, dekomponeret på lagertyper
– Sammenligning af lagernedskrivning med sidste år.
– Gennemgang af ”gamle” varer med lagerchef
– Forespørg om procedurer for identifikation af varer med behov for nedskrivning
Værdiansættelse BB
8. Dokumentation for varemodtagelse før og efter status gennemgås. Der foretages 20 stikprøver på at de væsentligste tilgange er registreret i korrekt periode. Fuldstændighed CC
9. Følgesedler og faktureret salg før og efter status gennemgås, 20 stk. Der foretages kontrol af at afgange er registreret i korrekt periode. Fuldstændighed CC
10. Vurder ejendomsretten i relation til alle svøm­mende varer (risikoovergang inden status), varer hos fremmede, embal­lage, forudbe­ta­linger fra kunder, belåning m.v. Tag hensyn til salgs­betin­gelserne. Ejendomsret BB

 

8. Revurdering af risikovurdering

Der foretages løbende en revurdering af den oprindeligt foretagne risikovurdering, og afledt effekt på andre regnskabsposter vurderes også. Der formuleres og udføres supplerende arbejdshandlinger såfremt dette er nødvendigt for at opnå tilstrækkeligt og egnet revisionsbevis

 

9. Delkonklusion

Der foretages afslutningsvist en konklusion på om de udførte arbejdshandlinger har givet tilstrækkeligt og egnet revisionsbevis for de revisionsmål der er anset for væsentligste.


Revisionsinstruks for Goodwill

1. Formål

Revisionsinstruksens formål er at sikre:

 • At goodwill værdiansættes
 • At goodwill er

 

2. Vurdering af væsentlighed

Goodwill udgjorde sidste år t.DKK 2.200, hvortil kommer goodwill ved overtagelse af Svenska Trycksaksforädling AB. Der er dermed tale om et væsentligt område, henset til det foreløbige væsentlighedsniveau på t.DKK 200.

 

3. Vurdering af risiko

Risikoen vurderes som værende høj, idet der er fare for regnskabsmanipulation, ligesom det ikke er en normal transaktion for Dansk Kachering A/S.

 

4. Revisionsstrategi

Systemrevision er fravalgt for området, som følge af faren for besvigelser. Herefter revideres området ved hjælp af substansrevision, fordelt på detailrevision og analytiske handlinger.

 

5. Tidsplan

Indregning af Svenska Trycksaksforädling AB revideres ved den løbende revision, der er planlagt til december 2008.

 

Øvrig revision foretages ved statusrevisionen.

 

6. Bemanding

Til udførelsen af revisionen der anvendes følgende medarbejdere:

 • BB

 

Bemandingen er valgt udfra den foretagne risikovurdering på området, hvormed mere erfarent personale er nødvendigt for at reducere vores risiko til et acceptabelt niveau, idet der er tale om et væsentligt risikofyldt område, hvor der indgår skøn i væsentligt omfang.


7. Revisionshandlinger

 

Nr. Handling Revisionsmål Udført af Bemærk-ninger
1. 1. Forespørg ledelsen om sammenslutningen er forløbet som planlagt, eller om der er opstået problemer. Værdiansættelse
Tilstedeværelse
BB  
2. Gennemgå indregningen af Svenska Trycksaksforädling AB, gennemgå herunder dokumentation for dagsværdier Værdiansættelse

Tilstedeværelse

BB  
3. 2. Indhent dokumenter der beskriver ledelsens forventninger til sammenslutningen og sammenhold disse med faktiske hændelser efter sammenslutningen. Værdiansættelse
Tilstedeværelse
BB  
4. 3. Indhent dokumentation for den samlede omsætning der repræsenteres af kunder der har opsagt samarbejdet, og sammenhold disse oplysninger med hvor stor en andel af omsætningen disse kunder repræsenterede i beregning af værdiansættelsen af den svenske koncern. Tilstedeværelse
Værdiansættelse
BB  
5. 4. Vurder effekten af forhøjede lønninger til de svenske ansatte i forhold til beregning af værdiansættelsen af den svenske koncern. Værdiansættelse
Tilstedeværelse
BB  
6. Den udarbejdede nedskrivningstest gennemgås med hensyn til vurdering af forudsætninger, talmæssig sammenhæng, metode (DCF), diskonteringsfaktor, levetid. Værdiansættelse

Tilstedeværelse

BB  
7. 5. På baggrund af indikationerne på værdiforringelse og den foretagne nedskrivningstest foretages en samlet vurdering af hvorvidt goodwill skal nedskrives (vær opmærksom på at adskille erhvervet goodwill og egen oparbejdet goodwill) Værdiansættelse
Tilstedeværelse
BB  
8. Det kontrolleres at usikkerheden ved værdiansættelsen er tilstrækkeligt omtalt i ledelsesberetningen. Klassifikation og forståelighed BB  
9. 6. Såfremt der er konstateret nedskrivningsbehov foretages der en vurdering af om virksomheden forsat er going concern.   BB  

 

8. Revurdering af risikovurdering

På baggrund af udførte revisionshandlinger vurderes det om risikovurderingen er uændret eller om der skal foretages yderligere revisionshandlinger.

 

9. Delkonklusion

Væsentlige bemærkninger til den udførte revision anføres og der foretages en samlet vurdering af hvorvidt der er fundet egnet og tilstrækkelig revisionsbevis til at området kan godkendes.


Spørgsmål 2

Opgave:             Rådgivning, warrants, direktørs fratræden

Klientnavn:         Børsinvest A/S

Klientnummer:    207393

Dato:                 16.08.08

Regnskabsår:      2008/09

Udført af:           BB

Godkendt af:

 

Nærværende interne notat er udarbejdet som følge af, at Mads Quick, nuværende direktør i Børsinvest A/S, ønsker at fratræde sin stilling. Mads har en delvis aktiebaseret aflønning, hvilken vi behandlede den regnskabsmæssige behandling af i et særskilt notat.

 

Nærværende notat er disponeret således:

 1. Konklusion
 2. Aftale om tildeling af aktietegningsretter
 3. Allerede tildelte aktietegningsretter
 4. Ej allerede tildelte aktietegningsretter
 5. Andre forhold

 

 1. Konklusion

Det er min vurdering, at Mads har ret til tildelte aktietegningsretter pr. 30. september 2005 og 30. september 2006. Børsinvest A/S skal dermed ikke indregne omkostning hertil for så vidt angår de øvrige aktietegningsretter.

 

Det er dog min anbefaling, at Børsinvest A/S´ advokat gennemgår aftalen om tildeling af aktietegningsretter.

 

Endelig er det min vurdering, at ledelsesberetningen i årsrapporten for 2005/06 skal omtale forholdet, ligesom jeg mener at Børsinvest A/S bør udsende en fondsmeddelelse om forholdet.

 

 1. Aftale om tildeling af aktietegningsretter

De særlige regler for ophør af ansættelsesforhold fremgår af aftalens § 4.

 

Af § 4a fremgår det: Hvis ansættelsesforholdet ophører på grund af lønmodtagerens opsigelse, før lønmodtageren udnytter tildelte købe- eller tegningsrettigheder til aktier, bortfalder retten hertil 30 dage efter ansættelsesforholdets ophør. Endvidere bortfalder retten til tildelinger.

 

Jf. § 4b, gælder dette dog ikke hvis opsigelse kommer som følge af, at Mads har nået pensionsalderen, hvilket dog ikke er tilfældet for Mads.

 

Jf. § 4c gælder § 4a heller ikke, hvis opsigelse sker som følge af grov misligholdelse fra Børsinvest A/S´ side. Her kommer opsigelsen fordi Mads ønsker en world wide vækstplan med dertilhørende omfattende investeringer, mens bestyrelsen i Børsinvest A/S ønsker en langt mere konservativ konsolideringsstrategi indenfor Norden. At bestyrelsen og Mads har forskellige ønsker til den fremtidige strategi, mener jeg ikke kan karakteriseres som grov misligholdelse fra Børsinvest A/S´ side. For en sikkerheds skyld skal jeg dog anbefale at bestyrelsen lader en advokat gennemgå kontrakten.

 

 1. Allerede tildelte aktietegningsretter

Som følge af ovenstående, kan Mads udnytte de aktietegningsretter han fik tildelt 30. september 2005 indtil 30 dage efter ansættelsesforholdets ophør, dvs. inden 30. oktober 2008.

 

Den regnskabsmæssige behandling giver ikke anledning til bemærkninger, idet Mads blot nytegner aktier til kurs 5,25, ligesom hvis ansættelsesforholdet var bevaret.

 

 1. Ej allerede tildelte aktietegningsretter

Eftersom tildeling af yderligere aktietegningsretter kræver at aktietegningsretsindehaveren ikke er ophørt i Børsinvest A/S på tidspunktet for tildeling af aktietegningsretter, kræver det at Mads ikke er fratrådt pr. 30. september 2006.

 

Her er det min klare anbefaling at Børsinvest A/S´ advokat gennemgår kontrakten, idet Mads netop fratræder d. 30. september. Det er dog min vurdering, at Mads har ret til at modtage aktietegningsretter pr. 30. september 2006, idet han på denne dato har sidste arbejdsdag, og derfor er ansat på selve dagen. Ligeledes for disse aktietegningsretter gælder, at Mads har 30 dage herefter til at udnytte disse.

 

Det betyder, at den regnskabsmæssige behandling af aktietegningsretter, der tildeles pr. 30. september 2006 ligeledes skal behandles som hidtil.

 

Herefter har Mads ikke længere ret til at modtage aktietegningsretter, idet han ikke længere er ansat i Børsinvest A/S. Den omkostning der derfor skulle indregnes i resultatopgørelsen og modposteres i egenkapitalen, som behandlet i tidligere fremsendt notat, skal herefter ikke længere ske for de aktietegningsretter Mads skulle være tildelt d. 30. september 2007 og 30. september 2008.

 

 1. Andre forhold

Jeg anser forholdet som værende så væsentligt, at jeg anbefaler, at Børsinvest A/S omtaler forholdet i ledelsesberetningen for 2005/06, ligesom de bør udsende en fondsmeddelelse herom.


Spørgsmål 3

Spørgsmål 3.1

Opgave:             Overvejelser om klient/opgaveaccept

Klientnavn:         Estate A/S samt diverse K/Sér

Klientnummer:    207395

Dato:                 17.08.08

Regnskabsår:      2008/09

Udført af:           BB

Godkendt af:

 

Jeg har udarbejdet efterfølgende notat omkring klient/opgaveaccept og uafhængighed i forbindelse med:

 

 1. Diverse rådgivning for Estate A/S
 2. Revisor for Estate A/S
 3. Gennemgang af budgetter for diverse K/Sér, med tilhørende budgeterklæringer, der skal være tilsvarende den vi har modtaget for K/S Hylde
 4. Gennnemgang af skattemæssige forhold for diverse K/Sér
 5. Gennemgang af prospekter for diverse K/Sér
 6. Revision af diverse K/Sér

 

Notatet er udarbejdet i henhold til kravene i RS 220 om kvalitetsstyring af revisionsarbejde m.v.

 

I forbindelse med accept af opgaven skal vi overveje følgende forhold før vi påtager os opgaven.

 

 1. Konklusion
 2. Materiale til brug ved klientaccept
 3. Uafhængighed
 4. Ressourcer/kapacitet
 5. Kompetencer
 6. Forhold til eksisterende klienter
 7. Klientens risikoprofil og omdømme
 8. Andre forhold
 9. Henvendelse til tidligere revisor

 

 


1. Konklusion

På det foreliggende grundlag, er det min vurdering at vi kan påtage os opgaven, idet vi har de nødvendige kompetencer og ressourcer, ligesom vi vil kunne sammensætte et uafhængige erklæringsteams.

 

Inden vi accepterer opgaven, skal vi dog indhente oplysninger fra fratrædende revisorer.

 

Såfremt vi foretager klientaccept, bør der snarest udarbejdes aftalebrev samt tiltrædelsesprotokollat, såfremt vi vælges som revisor for Estate A/S samt tilhørende K/Sér.

 

 

2. Materiale til brug ved klientaccept

Til brug for vurdering af klientaccept, har vi modtaget prospekt for K/S Hylde samt revisorerklæring om gennemgang af prognosemateriale for K/S Hylde.

 

Den vurdering af klientaccept bør vi herudover indhente følgende materiale:

 

 • Årsrapporter, bilag til selvangivelsen, selvangivelser for de seneste 3 år for Estate A/S samt de eksisterende K/Sér
 • Revisionsprotokollat og management letters for de seneste 3 år
 • Vedtægter, registerudskrift fra E&S og forretningsorden for bestyrelsen
 • Bestyrelsens forhandlingsprotokol og ledelsesrapportering for det seneste år
 • Informationer om ledelsen, herunder tidligere ansættelsesforhold
 • Markeds- og brancheforhold
 • Legitimation fra Estate A/S

 

Vi bør endvidere med baggrund i RS 315 afholde møde med selskabets ledelse for at vurdere deres holdninger til kontrolmiljø m.v.

 

 

3. Uafhængighed

Indledningsvist bemærkes, at revisorloven finder anvendelse, men at der ikke er tale om en særligt betydningsfuld virksomhed efter § 10.

 

Ved accept af valg som revisor skal vi vurdere vor konkrete uafhængighed overfor opgaven. Vi skal, som altid, overholde etiske regler i forbindelse med vores revision og rådgivning til koncernen (bruges i det følgende om Estate A/S og K/Sérne under et). Jeg har indledningsvist vurderet følgende omkring vor uafhængighed:

 

 


Egeninteresse

I henhold til revisorloven må ingen medarbejdere på kontoret, der tilknyttes opgaven have nogen koncernen. K/Sérne består af mange ejere, hvorfor vi skal forespørge vore medarbejde om de har ejerandel heri.

 

Honoraraftalen er endnu ikke udfærdiget. Det er dog tilkendegivet, at ReviDanmark det seneste år har oppebåret et samlet honorar i niveauet t.DKK 5.000. Hertil kommer revision af Estate-koncernen, ligesom koncernen generelt i er vækst, hvorved omfanget af revisors arbejde må antages at være større end sidste år, hvorved det samlede honorar alt andet lige vil være væsentligt større end t.DKK 5.000.

 

Henset til revisorlovens § 13 omhandlende, at en revisionsvirksomhed ikke i hvert af tre på hinanden følgende år må have en større andel af sin omsætning end 20% hos samme kunde, mener jeg at honoraret størrelse giver anledning til bemærkninger. Der er ganske vidst ingen tvivl om, at der er tale om forskellige ejerkredse, hvorved der ikke er tale om én samlet kunde, ligesom honorarets størrelse ikke vil udgøre 20% af vores revisorfirma´s samlede honorar, men det er min vurdering, at koncernen skal ses under ét, idet Bent Sten tilsyneladende har magt til at agere som var det én virksomhed. Dette begrundes med, at han tilsyneladende kan sørge for at vi vælges som revisor, og modsætningsvist må han også kunne sørge for, at vi fravælges igen.

 

Herudover mener jeg at vi bør vurdere 20% grænsen på partnerniveau i stedet for på firmaniveau, idet 3. mand vil kunne få det indtryk, at vi ikke er uafhængige såfremt det er på partnerniveau, ligesom den enkelte partners aflønning i det væsentligste er underlagt dennes omsætning og ikke hele firmaets omsætning.

 

Jeg mener derfor der bør tilkobles flere partnere på sagen, således at 20% grænsen overholdes på partnerniveau.

 

Egenkontrol

For så vidt angår egenkontrol, ser jeg et problem i, at vi først gennemgår budgetter og prospekter for et nystartet K/S, for derefter at revidere årsrapport herfor, idet der er fare for selvrevision.

 

Jeg mener dog ikke at problemet er større, end at ét revisionsteam gennemgår budgetter og prospekter, hvorefter et andet revisionsteam reviderer årsrapporten. Herved opnår vi en større kontrol samt måske endda sikrer, at der er foretaget en arbejdsdeling der sikrer at 20% grænsen overholdes.

 

Det bemærkes dog, at der ikke er medarbejdere i vores revisionsvirksomhed, der inden for de seneste 2 år har været ansat i ledelsen eller en ledende stilling i koncernen.

 


Familie-/vennerelationer

Jeg har ikke oplysninger om, at der nogle af de medarbejdere, der er forventes tilknyttet erklæringsteamet, der har nære familiemæssige relationer til ledelse eller ledende medarbejdere i koncernen.

 

Før endelig accept af opgaven bør vi dog have foretaget en intern undersøgelse heraf.

 

 

 

4. Ressourcer/kapacitet

Det er min opfattelse, at vi har tilstrækkelige ressourcer og kapacitet til, at vi kan påtage os opgaven.

 

 

5. Kompetencer

Med vore specialister inden for såvel budgetter, rådgivning, regnskab og revision, er det min opfattelse, at vi har de nødvendige kompetencer til at påtage os opgaven.

 

Vi har endvidere det fornødne kendskab til speciallovgivningen på området, idet vi har specialister i engelsk skatteret.

 

 

6. Forhold til eksisterende klienter

Det er min vurdering, at der ikke er forhold i relation til eksisterende klienter, der gør, at vi ikke kan betjene koncernen. Vi er således ikke revisor for nogle af koncernens konkurrenter.

 

7. Koncernens risikoprofil og omdømme

Vi har vurderet koncernen, herunder bestyrelse og direktion. Det er vores opfattelse, at der er tale om en seriøs virksomhed.

 

 

Endvidere er koncernen, efter det oplyste, ikke part i retssager eller skattesager af væsentlig betydning.

 

I henhold til hvidvaskningsloven § 12 skal kunder legimitere sig, når der optages forretningsmæssige forbindelse med dem. Vi skal således have indhentet legitimation, der omfatter navn, adresse samt CPR-nummer og CVR-nummer.

 

Der er ikke forhold omkring klientens risikoprofil og omdømme, der gør, at vi ikke vil påtage os opgaven.

 

 1. Andre forhold

Koncernen har anmodet os om, at budgeterklæringerne skal se ud som de ReviDanmark har udarbejdet. Inden vi godkender dette, skal det sikres at erklæringerne er i overenstemmelse med RS 3400.

 

 

9. Henvendelse til tidligere revisor

Inden vi accepterer valget som revisor, skal vi forespørge tidligere revisor om årsagerne til revisorskift. Jeg vedlægger brev til tidligere revisor (ej vedlagt).

 

Ved accept af koncernen må vi betinge os, at oplysningerne fra fratrædende revisor ikke bibringer os nye oplysninger af betydning for klientaccept.

 


Spørgsmål 3.2

Indledningsvist bemærkes, at der skal udarbejdes aftalebrev til såvel Estate A/S som til de enkelte K/Sér.

 

 

 

Estate A/S
Murstens Allé 8

9999 Huseby

20. august 2008
   

 

 

 

 

 

Aftalebrev vedrørende revision og rådgivning

I henhold til behageligt møde den 17. august 2008 er det os en fornøjelse at kunne fremsende et aftalebrev til Deres gennemgang og godkendelse. Nærværende aftalebrev præciserer indholdet af og begrænsningerne i de ydelser, vi tilbyder, herunder honorarvilkårene forbundet hermed.

 

Vi skal hermed redegøre for vort arbejde og ansvar i forbindelse med at assistere Dem med revision og rådgivning.

 

Aftalebrevet indeholder følgende:

 

 1. Beskrivelse af opgaven
 2. Forudsætninger for løsning af opgaven
 3. Opgavefordeling
 4. Ansvarsfordeling
 5. Tavshedspligt
 6. Bemanding og honorar
 7. Tidsplan
 8. Afslutning

 

1. Beskrivelse af opgaven

Opgaven omfatter revision af Estate A/S-koncernen, rådgivning samt gennemgang af budgetter og prospekter for nye K/Sér, samt revision af nye og eksisterende K/Sér.

 

Vor revision vil blive udført med henblik på, at vi kan afgive en revisionspåtegning, hvor vi udtaler os om, hvorvidt årsrapporten giver et retvisende billede af selskabets aktiver, passiver og finansielle stilling samt af resultatet af selskabets aktiviteter og penge­strømme i overensstemmelse med årsregnskabsloven.

 

Vor rådgivning vil blive leveret efter behov, ved konkrete forespørgsler herpå.

 

Gennemgang af budgetter vil ligeledes blive leveret efter behov, ved konkrete forespørgsler herpå. Ved gennemgang af budgetter er vi underlagt den danske revisionsstandards bestemmelser om gennemgang af budget, hvorefter vi forsyner et budget med en erklæring med høj grad af sikkerhed om budgettets indre sammenhæng, og med begrænset grad af sikkerhed om budgettets forudsætninger.

 

Gennemgang af prospekter vil ligeledes blive leveret efter behov, ved konkrete forespørgsler herpå. Det bemærkes, at vi ikke forsyner prospektet med en erklæring, hvorved vores gennemgang heraf alene vil kunne betegnes som værende rådgivning. Dog bemærkes, at vores budgeterklæring vedrører prospektmaterialets oplysninger om prognoser. Da vores budgeterklæring afviger fra den ReviDanmark hidtil har udarbejdet, har vi vedlagt et eksempel herpå i bilag 1.

 

Det bemærkes, at vi ikke har særlige forudsætninger for at rådgive omkring prospektets øvrige oplysninger, idet dette falder uden for vores kernekompetence. Dog kan vi rådgive omkring finansiel information samt skatteretlige konsekvenser.

 

2. Forudsætninger for løsning af opgaven

Ledelsen har pligt til at give ubegrænset adgang til enhver form for oplysning, dokumentation og anden information, som revisor måtte anmode om i forbindelse med ovenstående opgaver, samt give revisor ubegrænset adgang til at foretage de undersøgelser, revi­sor finder nødvendige.

 

3. Opgavefordeling

Det påhviler Estate A/S samt de enkelte K/Sér at udarbejde årsrapporter, prospekter samt budgetter.

 

Vores opgave er alene at revidere årsrapporterne, gennemgå budgetter og efter behov at levere rådgivning.

 

4. Ansvarsfordeling

Ansvaret fordeles mellem ledelsen og revisor.

Ledelsens ansvar

Det er ledelsens ansvar at sikre, at årsrapporten, prospekterne samt budgetterne udarbejdes i overensstemmelse med dansk regnskabslovgivning, herunder at der vælges en hensigtsmæssig regn­skabs­prak­sis, således at årsrapporten og budgetterne giver et ret­vis­ende billede af selskabets aktiver og passiver, finan­sielle stilling samt af resultatet af selskabets akti­viteter og pengestrømme i over­ens­stemmelse med årsregnskabsloven og eventuelle bestemmelser i vedtægterne om regn­skabsaflæggelse.

 

Det påhviler ledelsen at tilrettelægge bogføringen og formueforvaltningen i form af regi­stre­ringssystemer og procedurer, der opfylder lovgivningens bestemmelser samt sikrer en pålidelig økonomirapportering og regnskabsaflæggelse.

 

Ledelsen skal sørge for en forsvar­lig organisation af selskabets for­hold og herunder påse, at registreringssystemer og formue­forvaltning kontrol­le­res på en efter selskabets forhold til­freds­stillende måde. Dette kan ske ved at til­rette­lægge et regi­stre­rings­sy­stem og procedurer, der sikrer en tilstrækkelig og på­lide­lig økono­mi­rapportering samt etablere forretningsgange og interne kontroller, der blandt andet har til formål at fore­bygge og opdage besvigelser. Herved opnås den bedste sikker­­hed for, at alle op­lys­ninger og transaktioner kommer rigtigt til udtryk i årsrapporten, ligesom de er det bedste værn mod fejl og uregelmæssigheder.

 

Ledelsens tilsyn er et vigtigt led i selskabets interne kontrolsystem. Det er der­for af­gør­ende, at ledelsen altid gør sig bekendt med den finansielle stilling og ud­vikling. Dette kan ske ved at sammenholde likviditet, rentabilitet og soliditet med den for­ven­tede udvikling ifølge udarbejdede budgetter og med tidligere regn­skabs­perioder.

 

Ledelsen har pligt til at informere revisor om forhold, der må anses af betydning for be­døm­melsen af selskabet og koncernen, herunder i fornødent omfang at gøre revisor be­kendt med tilføjelser til bestyrelsens forhandlingsprotokol.

 

Revisors ansvar og opgaver

Det er vort ansvar at revidere den af ledelsen aflagte årsrapport og gennemgå de udarbejdede budgetter.

 

Vor påtegning på årsrapporten afgives på grundlag af en opnået høj grad af sikkerhed for årsrapportens rigtighed erhvervet gennem revisionen. Vi har herved påtaget os an­svaret for, at revisionen er udført i overensstemmelse med danske revisionsstandarder og god revisionsskik, samt for gennem re­visionen at have kontrolleret, at årsrapporten opfylder lovgivningen og eventuelle krav i vedtægterne om regnskabs­af­læg­gelse.

 

Vor påtegning på et budget afgives på grundlag af en opnået høj grad af sikkerhed for budgettets indre sammenhæng samt begrænset grad af sikkerhed for de anvendte forudsætninger, i overensstemmelse med danske revisionsstandarder og god revisionsskik.

 

 

Vi har efter revisorlovgivningen pligt til at hen­vende os til den fratrædende revisor, der skal oplyse grundene til sin fratræden.

 

Vort rådgivningsansvar kan alene henføres til det arbejde vi selv udfører, og vi påtager os derfor ikke ansvar for noget arbejde der er udført af andre, medmindre andet er aftalt.

 

5. Tavshedspligt

Vi er som revisorer underlagt revisorlovens bestemmelser om tavshedspligt, hvorfor al modtagen materiale behandles fortroligt.

 

6. Bemanding

Revision og gennemgang af budgetter samt prospekter vil blive udført af en række forskellige revisorer med forskellige kompetencer og uddannelsesniveau, men under ledelse af statsaut. revisor AA.

 

Anden rådgivning vil blive leveret af statsaut. revisor AA.

 

Vort honorar beregnes med baggrund i medgået tid og vores normale timesatser der udgør følgende:

 

Medarbejderkategori                                                                 Timesats i DKK

Statsaut. revisor                                                                                     1.500

Revisor, cand.merc.aud.                                                                              900

Revisor, HD                                                                                             600

Revisorelev                                                                                              250

Specialister                                                                                            1.400

 

På indeværende tidspunkt er det vores vurdering, at første års honorar vil ligge i størrelsesordenen t.DKK 7.100. Baggrunden herfor er, at omsætningen i Estate A/S udgøres af indtægter fra nye K/Sér. Eftersom omsætningen i Estate A/S forventes at stige med ca. 38%, vil honoraret til rådgiver i forbindelse med K/Sérne alt andet lige også stige med 38%. Med et honorar sidste år på t.DKK 5.000, svarer dette til et honorar på t.DKK 6.900. Hertil kommer revision af Estate A/S, hvilket vi forventer at kunne revidere mod et honorar på t.DKK 200.

 

Det bemærkes dog, at ovenstående ikke er udtryk for hverken minimums eller maksimumshonorarer, idet vi ikke har grundlaget herfor. Såfremt det ønskes, udarbejder vi dog gerne et fast honorartilbud.

 

 1. Tidsplan

For at sikre at generalforsamling kan afholdes inden medio marts, skal vi sammen lægge en tidsplan der muliggør dette.

 

 

8. Afslutning

Vi håber ovenstående er i overensstemmelse med Deres forventninger. Skulle det dog give anledning til spørgsmål er De meget velkommen til at kontakte os.

 

De bedes bekræfte aftalebrevet ved at underskrive og returnere vedlagte kopi.

 

 

Med venlig hilsen

 

AA

Statsaut. revisor

 

 

 

Ovennævnte accepteres hermed, den        /        2008

 

 

   
Estate A/S samt div. K/Sér  

 

 


Spørgsmål 3.3

Opgave:             Overvejelser om opgaveaccept

Klientnavn:         Estate A/S samt diverse K/Sér

Klientnummer:    207395

Dato:                 25.08.08

Regnskabsår:      2008/09

Udført af:           BB

Godkendt af:

 

Nærværende notat er udarbejdet som følge af, at Estate A/S ønsker at købe assistance fra os til indsamling af oplysninger, opstilling af budgetter, beregning af konsekvenser samt skattemæssige opgørelser, i form af 1 – 2 medarbejdere.

 

Notatet er disponeret således:

 1. Konklusion
 2. Uafhængighedsbestemmelser
 3. Kompetence og ressourcer

 

 1. Konklusion

Det er min vurdering, at vi kan påtage os opgaven, når blot de pågældende medarbejdere er uafhængige af revisionsteamsene og på ingen måde tager beslutninger for Estate A/S eller de enkelte K/Sér, jf. nedenfor.

 

 1. Uafhængighedsbestemmelser

Det bemærkes, at der ikke er tale om kunder i regnskabsklasse D.

 

Det bemærkes ligeledes, at vi aldrig må træffe beslutninger på vegne af vore kunder.

 

Med dette in mente, mener jeg at vi kan assistere med passiv indsamling af oplysninger, opstilling af budgetter så længe dette sker på foruddefinerede forudsætninger (dvs. at vi alene foretager passive beregninger), beregner konsekvenser af forhold ledelsen definerer, samt udarbejder skattemæssige opgørelser på baggrund af forhold, defineret af ledelsen.

 

Det er dog min opfattelse, at de pågældende medarbejdere skal være uafhængige af revisionsteamsene, hvorved vi undgår enhver risiko for selvrevision.

 

 1. Kompetence og ressourcer

Det er min vurdering, at vi har de krævede kompetencer og ressourcer til at påtage os opgaven.

 


Spørgsmål 4

Spørgsmål 4.1

Opgave:             Overvejelser om årsrapport for K/S Hylde

Klientnavn:         Estate A/S samt diverse K/Sér

Klientnummer:    207395

Dato:                 30.08.08

Regnskabsår:      2008/09

Udført af:           BB

Godkendt af:

 

Eftersom vi efter alt at dømme vælges som revisor for ca. 100 K/Sér, der anvender samme regnskabspraksis og udarbejder årsrapport på samme vis, har jeg i nærværende notat gennemgået årsrapporten for K/S Hylde, der er ét af de nævnte K/Sér.

 

Notatet er disponeret således:

 1. Ledelsesberetning
 2. Ledelsespåtegning
 3. Revisionspåtegning
 4. Anvendt regnskabspraksis
 5. Lejeindtægter
 6. Driftsomkostninger
 7. Administrationsomkostninger
 8. Finansielle indtægter
 9. Finansielle omkostninger
 10. Regulering til dagsværdi, netto
 11. Investeringsejendomme
 12. Egenkapital
 13. Skyldige fællesomkostninger
 14. Skyldig moms

 

 1. Ledelsesberetning

Da der er tale om en virksomhed i regnskabsklasse B, er der ikke krav om en ledelsesberetning, medmindre identificeres væsentlig ændring i økonomisk udvikling.

 

Efter min opfattelse, er der dog god skik at have en ledelsesberetning, hvorfor jeg anbefaler at denne forbliver i årsrapporten.

 

Det fremgår heraf, at stamkapitalen er forhøjet fra t.DKK 100 til t.DKK 68.000 på en ekstraordinær generalforsamling den 29. november 2005. Eftersom der ikke er tale om et selskab, skal det dog ikke overvejes hvorvidt der er kapitaltab.

 


 1. Ledelsespåtegning

Ingen bemærkninger hertil.

 

 1. Revisionspåtegning

Som følge af nedenstående bemærkninger til investeringsejendommen, mener jeg der skal tages et forbehold i revisionspåtegningen. Se udkast hertil i særskilt notat.

 

Som det fremgår af nedenstående, er der en række forhold der skal undersøges nærmere, men på det foreliggende grundlag kan jeg ikke tillade mig at antage at de er fejlbehæftede, hvorfor udkastet til revisionspåtegningen alene indeholder forbehold for måling af investeringsejendommen.

 

 1. Anvendt regnskabspraksis

Giver ikke anledning til bemærkninger, udover at der er tale om en virksomhed i regnskabsklasse A, ikke i B.

 

Fulgtes den anvendte regnskabspraksis herudover, skulle der ikke tages forbehold i revisionspåtegningen.

 

 1. Lejeindtægter

Lejeindtægter indregnes i den periode de vedrører, hvilket ikke giver anledning til bemærkninger.

 

Dog bemærkes, at lejeindtægterne er t.DKK 164 mindre end budgetteret, hvilket påvirker dagsværdien af investeringsejendommen.

 

 1. Driftsomkostninger

Driftsomkostningerne udgør t.DKK 0, hvilket stemmer fint overens med, at prospektet angiver at lejer betaler alle driftsomkostninger. Som følge heraf kan driftsomkostninger udgå af årsrapporten (uvæsentligt).

 

 1. Administrationsomkostninger

Administrationsomkostningerne udgør t.DKK 65 mindre end budgetteret, hvilket isoleret set er godt. Hvad der er mindre godt er, at der tilsyneladende ikke er afsat revisorhonorar, selvom noteoplysningen angiver at der er revision og regnskabsmæssig assistance for t.DKK 22.

 

Dette til trods er der ikke skyldig revisorhonorar under anden gæld, ligesom det er anført i note 12, at transaktioner med nærtstående parter udgør t.DKK 190, hvilket svarer til de totale administrationsomkostninger.

 

Hvorvidt der er afsat revisorhonorar eller ej, bør undersøges nærmere.

 

Ved vurdering af om der er tale om en væsentlig fejl eller ej, skal det forventede revisionshonorar sammenholdes med væsentlighedsniveauet for K/S Hylde:

 

  t.DKK
0,5% af omsætningen 10
1% af aktivmassen 1.955
2% af egenkapitalen 375
5% af ordinært resultat før skat 0

 

På baggrund heraf, mener jeg at væsentlighedsniveauet ca. ligge på t.DKK 100, idet resultatet allerede er negativt, om end marginalt, samtidig med, at resultatet dog er forholdsvist tæt på DKK 0.

 

Idet revisionshonoraret næppe vil overstige t.DKK 50, er der ikke tale om en væsentlig fejl, såfremt der rent faktisk er tale om en fejl.

 

 1. Finansielle indtægter

Ingen bemærkninger.

 

 1. Finansielle omkostninger

Kurstabene bør undersøges nærmere, men umiddelbart må det være realiseret kurstab ved optagelse af lån og efterfølgende måling af lån til kursværdi, som anført i anvendt regnskabspraksis.

 

Det bemærkes, at investorerne ofte vil anvende virksomhedsordningen, hvorved kursværdien af gældsforpligtelser skal anvendes, hvorfor måling til kursværdi vurderes at være ok.

 

 1. Regulering til dagsværdi, netto

 

Gældsforpligtelser er en monetær post, hvorfor kursregulering til statusdagens kurs, via resultatopgørelsen, er i overensstemmelse med ÅRL § 39.

 

Ligeledes skal kursregulering fra investeringsejendom indregnes, jf. nedenfor.

 

 1. Investeringsejendomme

En investeringsejendom, er en ikke-monetær post, hvorfor valutakursen på transaktionstidspunktet skal anvendes, jf. ÅRL § 39. Det bemærkes dog, at såfremt investeringsejendommen op- eller nedskrives, skal valutakursen på omregningstidspunktet anvendes.

 

En udlejningsejendom er en investeringsejendom, jf. ÅRL, jf. IAS 40. Jf. ÅRL skal første indregning ske til kostpris, hvorefter der skal ske regulering til dagsværdi.

 

Ved tilbagediskontering af lejeindtægter, under hensyn til en vækstfaktor på 2,5% i såvel lejeindtægter som omkostninger, med en rente på 6,15% og et risikotillæg til investorerne på 5%, samt en forventede værdi ved salg, t.DKK 257.947, vurderes dagsværdien pr. 31.12.05 til ca. t.DKK 165.000. Dermed burde der foretages en nedskrivning på t.DKK 19.000, hvilket i signifikant grad overstiger væsentlighedsniveauet.

 

 1. Egenkapital

 

Hvordan afstemning af egenkapital er foretaget, fremstår ikke klart, idet det overførte resultat jf. resultatdisponeringen, ikke fremstår i egenkapitalnoten.

 

Forholdet bør undersøges nærmere.

 

 1. Skyldige fællesomkostninger

Forholdet bør undersøges nærmere, idet der prospektet anfører, at alle omkostninger tilfalder lejeren.

 

 1. Skyldig moms

Hvorvidt der skal afregnes moms af en lejeindtægt i England, bør undersøges nærmere, da jeg umiddelbart mener at det må sidestilles med eksport, hvorved der ikke skal afregnes moms.

 

 

 

 


Spørgsmål 4.2

Opgave:             Udkast til påtegning

Klientnavn:         Estate A/S samt diverse K/Sér

Klientnummer:    207395

Dato:                 30.09.08

Regnskabsår:      2008/09

Udført af:           BB

Godkendt af:

Hermed vedlægges udkast til påtegning for K/S Hylde. Det bemærkes, at der ikke er tale om et selskab, hvorfor der ikke er revisionspligt. Imidlertid har K/S Hylde ønsket en revision, hvorfor erklæringen har taget udgangspunkt heri.

 

Til ejerne af K/S Hylde

 

 

Vi har revideret årsrapporten for K/S Hylde for regn­skabsåret 30.06.05 – 31.12.05, omfattende ledelsespåtegning, ledel­sesberetning, resultatopgø­rel­se, ba­lance, anvendt regnskabspraksis og noter. Årsrapporten aflægges efter årsregnskabsloven.

 

 

Ledelsens ansvar for årsrapporten

Ledelsen har ansvaret for at udarbejde og aflægge en årsrapport, der giver et retvisende billede i overensstemmelse med års­regn­skabs­loven. Dette ansvar omfatter udformning, implementering og opretholdelse af interne kontroller, der er relevante for at ud­ar­bejde og aflægge en årsrapport, der giver et retvisende billede uden væsentlig fejlinformation, uanset om fejlinformationen skyl­des besvigelser eller fejl, samt valg og anvendelse af en hen­sigts­mæssig regnskabspraksis og udøvelse af regnskabsmæssige skøn, som er rime­lige efter omstændighederne.

 

 

Revisors ansvar og den udførte revision

Vort ansvar er at udtrykke en konklusion om årsrapporten på grund­lag af vor revision. Vi har udført vor revision i over­ens­stem­melse med danske revisionsstandarder. Disse stan­darder kræver, at vi lever op til etiske krav samt planlægger og udfører revisionen med hen­blik på at opnå høj grad af sikkerhed for, at årsrapporten ikke indeholder væsentlig fejl­information.

 

 

En revision omfatter handlinger for at opnå revisionsbevis for de be­løb og oplysninger, der er anført i årsrapporten. De valgte hand­linger afhænger af revisors vurdering, her­under vurderingen af risikoen for væsentlig fejlinformation i årsrapporten, uanset om fejl­in­formationen skyldes besvigelser eller fejl. Ved risiko­vur­de­rin­gen overvejer revisor in­terne kontroller, der er relevante for virk­som­hedens udarbejdelse og aflæggelse af en års­rap­port, der giver et ret­vis­ende billede, med henblik på at udforme revisions­hand­lin­ger, der er passende efter omstændighederne, men ikke med det for­mål at udtrykke en kon­klu­sion om effektiviteten af virk­som­hedens in­terne kontrol. En revision omfatter end­videre stil­ling­tagen til, om den af ledelsen anvendte regnskabspraksis er pas­sende, om de af ledelsen udøvede regnskabsmæssige skøn er rime­lige samt en vur­dering af den sam­lede præsentation af års­rap­porten.

 

Det er vor opfattelse, at det opnåede revisionsbevis er tilstrække­ligt og egnet som grund­lag for vor konklusion.

 

Forbehold

K/S Hylde har i strid med årsregnskabslovens bestemmelser undladt at indregne investeringsejendommen til dagsværdi, og vi tager derfor forbehold herfor. Såfremt investeringsejendommen var indregnet til dagsværdi, ville årets resultat være reduceret med t.DKK 19.000, mens egenkapitalen ligeledes ville være reduceret med t.DKK 19.000.

 

Konklusion

Det er vor opfattelse, at årsrapporten, bortset fra det i forbeholdet anførte, giver et retvisende billede af K/S Hylde´s aktiver, pas­siver og finansielle stilling pr. 31.12.05 samt af resultatet af K/S Hylde´s aktiviteter for regnskabsåret 30.06.05 – 31.12.05 i overensstemmelse med års­regn­skabs­loven.

 

 

Huseby, den 15. marts 2006

 

SR Revision

Statsautoriseret Revisionsaktieselskab

 

 

AA

Statsaut. revisor

Er din revisor for dyr?

Der er mange udgifter forbundet med at drive virksomhed. Eksempelvis skal virksomheder af en vis størrelse have en revisor, mens virksomheder som ikke behøver have en revisor alligevel vælger at have en revisor. Vælger man en statsautoriseret revisor vælger man samtidig nogle af landets bedst uddannede rådgivere, og derfor koster statsautoriserede revisorer naturligvis forholdsvist mange penge.

Hvis man synes at ens revisor er for dyr er det enten fordi man vurderer man kunne få revision, regnskab og rådgivning billigere ved en anden revisor, eller fordi man ikke føler man får eksempelvis rådgivning af rette kvalitet eller et regnskab til aftalt tid. I sådanne tilfælde kan man selvfølgelig tage en snak med sin revisor om at man føler revisoren koster mere end revisoren er værd som netop dette aktieselskab. Herved åbnes der op for en snak for revisor kan tydeliggøre hvad man som virksomhedsejer får for pengene, ligesom man i en forventningsafstemning måske finder ud af at kapitalselskabet synes revisoren er for dyr fordi man får for lidt rådgivning af revisor. Mere rådgivning koster selvfølgelig flere penge, men måske er det netop denne ekstra rådgivning om skattemæssige eller forretningsmæssige ting som gør at man som kunde føler at den samlede pakke hos den statsautoriserede revisor ikke er for dyr.

Herudover kan man som virksomhed selv påvirke prisen på eksempelvis revision og regnskab. Først og fremmest kan man omlægge sit regnskabsår så den statsautoriserede revisor kan revidere og opstille årsrapporten i den statsautoriserede revisors lavsæson, hvilket er i efteråret. Herudover kan man bede den statsautoriserede revisor udarbejde en arbejdsplan eller dokumentationsplan hvor den statsautoriserede revisor tydeligt beskriver hvilket materiale den statsautoriserede revisor ønsker fra virksomheden. Dette kan være udlæsning af alle finansposteringer til en fil som sendes pr. mail, det kan være en afstemt finansbalance med kopi af alle bilag der er bogført under tilgange på anlægsaktiver osv. Der er derfor flere måder at få prisen ned på sin statsautoriserede revisor.

Aktieombytning

Egenkapitalen i et aktieselskab består som minimum af en selskabskapital og af opsparet overskud. Selskabskapitalen lyder eksempelvis på 500.000 kr. og er fordelt på en række aktier. I små og mellemstore aktieselskaber ejes disse aktier normalt af en eller får personer eller holdingselskaber, og i store børsnoterede aktieselskaber kan der være flere tusinde aktionærer.

En aktieombytning betyder at man bytter sine aktier for nogle andre aktier. Den helt typiske situation er at en iværksætter stifter en virksomhed som et aktieselskab, eller som en personligt drevet virksomhed som senere virksomhedsomdannes til et aktieselskab. Dette aktieselskab ønsker ejeren nu at eje via et holdingselskab i stedet for at eje aktieselskabet privat. De umiddelbare fordele ved at eje aktieselskabet via et holdingselskab er at holdingselskabet på sigt kan sælge aktieselskabet uden at betale skat. Sælger virksomhedsejeren i stedet aktieselskabet mens aktieselskabet ejes af virksomhedsejeren som privat person, skal der betales aktieavanceskat af salget. Det bemærkes dog at virksomhedsejeren reelt også kommer til at betale skat selvom aktieselskabet sælges af et holdingselskab, da man som aktionær beskattes af aktieudbytte, dvs. af de penge holdingselskabet betaler til hovedaktionæren. Der er dog nogle skatteregler der gør at man hvert år må trække nogle penge ud af sit holdingselskab til lav beskatning, hvorved der kan spares mange penge i skat over en årrække ved at have et holdingselskab. Som indikeret er der flere fordele ved at have et holdingselskab.

En aktieombytning kræver involvering af en revisor og en advokat. Hvis ikke du har en revisor i forvejen skal du derfor finde en revisor. Der findes forskellige revisorer, men en statsautoriseret revisor har baglandet til at kende de nyeste skatteregler og dermed sikre dig at du slipper så billigt som muligt i skat. Når du har fundet en statsautoriseret revisor behøver du som virksomhedsejer ikke gøre andet end at vente på at den statsautoriserede revisor sammen med din advokat, eller sammen med en advokat som den statsautoriserede revisor anbefaler, er færdige med aktieombytningen.